www.e-babiel.com

wybory; www.e-babiel.com; wybory samorzadowe kampania; kampania wyborcza; jak wygraæ wybory; jak prowadziæ kampaniê, WYBORY SAMORZJak zwróciæ uwagê na siebie podczas kampanii wyborczej; Jak komunikowaæ siê z mediami i wyborcami podczas kampanii wyborczej; Jak zorganizowaæ niskobud¿etowa kampaniê Jak zorganizowaæ konferencjê prasow¹, Jak wydawaæ gazetkê wyborcz¹; Jak prowadziæ stronê internetow¹ i bloga; Jak przygotowaæ newsletter wyborczy; Jak powinny wygl¹daæ plakat i ulotka wyborcza; Jak przygotowaæ atrakcyjne materia³y wyborcze; Jak wybrn¹æ z sytuacji kryzysowych; Jak ustaliæ has³o wyborcze; Jak udzielaæ wywiadów; Jak prezentowaæ pogl¹dy w mediach; Jak wykorzystaæ skrzynkê e-mail do kampanii wyborczej; SMSy wyborcze; Kogo lubi¹ wyborcy; Jak odpowiedzieæ na najwa¿niejsze pytanie kampanii wyborczej

Tym razem post czysto informacyjny. Jakiś czas temu zdecydowałem się na wycofanie wszystkich swoich książek, audiobooków w formie elektronicznej i CD Packów a także e-booków od pośredników, którzy zajmowali się dystrybucją moich publikacji.

Przyczyn było kilka – najważniejsza – ilość kolejnych pośredników, którzy dysponowali moją pracą i dalej przekazywali ją kolejnym pośrednikom rosła zbyt szybko, a dochody ze sprzedaży zamiast rosnąć – malały. Zauważyłem, że książki, które wydałem kilka lat temu, które się dalej sprzedawały zaczęły przynosić dochody zbyt dużej ilości osób, które nie zrobiły nic dla powstania tych książek i audiobooków.

Dlatego dla Twojej wygody – zebrałem swoje publikacje w jednym miejscu, dzięki czemu mam nadzieję będziesz mieć większy wybór.

Zanim zdecydujesz się na cały pakiet przesłuchaj część audiobooka „Kampania wyborcza – wygraj wybory” – co wyborcy zyskają jak wygrasz wybory.

Jestem przekonany, że wiedza zawarta w tych publikacjach pomoże Ci osiągać Twoje cele.

Jacek Babiel